വിശ്വമാനവന്‍: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം / വര്‍ഗീസ് ഡാനിയേല്‍

Cosmic man.pmd

വിശ്വമാനവന്‍
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം     E Book

പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസിന്‍റെ
കോസ്മിക്മാന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ 
സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്ക്കാരം

വര്‍ഗീസ് ഡാനിയേല്‍

സോഫിയാ ബുക്സ്
കോട്ടയം

Viswa Manavan
(Cosmic Man: The Divine Presence – A Study)
Varghese Daniel
Published by Joice Thottackad on behalf of Gregory of India Study Centre
for the glory of God and for the benefit of humankind.
First Edition: Nov. 24, 2017
Distributors: Sophia Books, Thirunakkara, Kottayam Mob: 99471 20697
Typesetting & Printing : Sophia Print House, Kottayam
Rs. 125/-