ഇടിഞ്ഞത് ഒരു കുലപര്‍വ്വതം / ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്

article-by-azhikodu

Malayala Manorama, 25-11-1996