നാഗരികതയും പാശ്ചാത്യ പ്രബുദ്ധതയും / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് കോട്ടയം സോഫിയാ സെന്‍ററില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം