സപ്തതി സമ്മേളനത്തിലെ മറുപടി പ്രസംഗം

കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോട്ടയം സോഫിയാ സെന്‍ററില്‍ നടന്ന സപ്തതി സമ്മേളനത്തിലെ മറുപടി പ്രസംഗം