74-ാം ജന്മദിനവും ‘ദര്‍ശനം മതം ശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പ്രകാശനവും


ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി, 9-8-1995