വിശുദ്ധനായ ആചാര്യന്‍ / ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതി

SQ

വിശുദ്ധനായ ആചാര്യന്‍ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതി

(Saintly Guru / Nitya Chaitanya Yati)