പുത്തന്‍ മാലാഖമാരോ പഴയ പോക്കിരികളോ? / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്

paulos_gregorios_43

പുത്തന്‍ മാലാഖമാരോ പഴയ പോക്കിരികളോ by ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്

New Angels Or Old Rascals? by Paulos Mar Gregorios