The Church and Authority

 

 

The Church and Authority. Kottayam: MGF / NewDelhi: ISPCK, 2001.